تاریخ شروع

11:00

چهارشنبه - 1402/09/08

تاریخ پایان

20:00

جمعه - 1402/09/10

آدرس

موسسه تاک

موسسه تاک برگزار می کند

دومین نمایشگاه بیرون از قاب

دست ساخته های هنری فرزندان تاک