تاریخ شروع

17:30

شنبه - 1402/11/14

تاریخ پایان

19:00

شنبه - 1402/11/14

آدرس

حضوری در موسسه تاک و آنلاین