تاریخ شروع

08:00

پنج‌شنبه - 1402/06/02

تاریخ پایان

16:00

جمعه - 1402/06/03

آدرس

موسسه تاک

در این رویداد میزبان دایرکتور فنی موسسه توهوم ترکیه خواهیم بود ...

درباره Nergiz Yilmaz Kocarsalan

دایرکتور فنی موسسه توهوم ترکیه

در این رویداد میزبان دایرکتور فنی موسسه تاک خواهیم بود ...

درباره شاهین احمدیان

دایرکتور فنی موسسه تاک